จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่

จรรยาบรรณของกองบรรณาธิการ
     1) กองบรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
     2) กองบรรณาธิการวารสารจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องใน
         ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
     3) กองบรรณาธิการวารสารจะรับผิดชอบต่อการจัดทำวารสารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นต่อการดำเนินงานตาม
         กระบวนการผลิตวารสารที่กำหนด ซื่อสัตย์ต่อบทบาทหน้าที่
     4) กองบรรณาธิการวารสารจะคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำ
         ซ้อนกับงานในอดีต ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ
     5) กองบรรณาธิการวารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่ปราศจากอคติ เป็นธรรมและไม่ล่าช้า โดยผู้ทรง
         คุณวุฒิในสาขานั้นๆ
     6) กองบรรณาธิการไม่ร้องขอให้มีการอ้างอิงผลงานใดเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิง (citation) หรือค่า impact factor
         ของวารสารหรือเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
     7) กองบรรณาธิการวารสารไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร
     8) หากกองบรรณาธิการวารสารตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการจะหยุด
         กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อขอคำชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
         บทความนั้น


จรรยาบรรณของผู้เขียนบทความ
     1) ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ตามแบบฟอร์มของ
         วารสาร พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
     2) ผู้เขียนบทความควรเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำผู้เขียน”
     3) ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าบทความไม่ได้ลอกเลียนผลงาน (plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิง
         ผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของวารสาร
     4) ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการของตนที่จะเผยแพร่ในวารสาร และการนำเสนอ
         บทความนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
     5) ผู้เขียนบทความที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง และผู้เขียนทุกคนจะต้อง
          เห็นชอบกับต้นฉบับบทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับบทความนั้นให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์
     6) ผู้เขียนบทความต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการวิจัยนี้ (ถ้ามี)


จรรยาบรรณของผู้ประเมินบทความ
     1) ผู้ประเมินบทความควรประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ ให้ข้อคิดเห็น ตรงไปตรงมา
         สร้างสรรค์ นำไปสู่การปรับปรุงบทความที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
     2) ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่พิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องใน
         ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (confidentiality)
     3) ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาใน
         บทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วน
         ตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
     4) หากพบว่าผู้เขียนบทความมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประเมิน หรือผู้เขียนบทความกระทำผิด จรรยาบรรณ เช่น ลอก
         เลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ