ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รูปแบบต้นฉบับบทความ 

1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4 โดยตั้งค่าขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)

2. ใช้แบบอักษร ดังนี้

บทความภาษาไทย ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 (single space)

  • ชื่อบทความ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
  • ชื่อผู้เขียนและสังกัด ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวเอียง จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ
  • เนื้อหาบทความ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวบาง จัดคอลัมน์เดี่ยว (แบบ Distributed)
  • เชิงอรรถ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 12 ตัวบาง จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ

บทความภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร Times New Roman ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1.5 (1.5 lines)

  • ชื่อบทความ ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
  • ชื่อผู้เขียนและสังกัด ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวเอียง จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ
  • เนื้อหาบทความ ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวบาง จัดคอลัมน์เดี่ยว (แบบ Justify)
  • เชิงอรรถ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 10 ตัวบาง จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ

บทความภาษาญี่ปุ่น ใช้แบบอักษร MSMincho ขนาด 10 ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 (single space)

ทั้งนี้ ข้อความทุกภาษาที่แสดงในตารางหรือแผนภาพให้ลดขนาดตัวอักษรลงตามความเหมาะสม

3. ชื่อบทความ/บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีข้อความตรงกัน

4. จัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word นามสกุล .doc หรือ .docx

5. ต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 16 หน้า (รวมตาราง รูป และเอกสารอ้างอิง)

6. ทุกบทความ รวมทั้งบทความที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) (ความยาวประมาณ 300 คำ) และคำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ

7. โครงสร้างของบทความควรประกอบด้วย ที่มา ความสำคัญหรือหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา การอภิปรายผล ข้อสรุป และรายการอ้างอิง ควรมีตาราง แผนภูมิ และภาพประกอบในจำนวนที่เหมาะสม ชื่อและคำ บรรยายในตารางแผนภูมิ และภาพ ภาพควรมีความคมชัดและละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 x 800 พิกเซล

8. การอ้างอิงใช้รูปแบบ APA (7th Edition) ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบท (โดยรายการอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทต้องตรงกัน) โดยอ้างอิงตามภาษาต้นฉบับ