วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยที่มาจากผลงานวิจัย จากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน รวมทั้ง สหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

Published: 2018-04-27