ความเป็นมาวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักถึงความสำคัญของผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพควรได้รับการเผยแพร่แก่สังคม จึงได้มีการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงคุณภาพทางวิชาการ
โดยการเผยแพร่วารสารจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การตีพิมพ์เป็นรูปเล่มวารสาร และ (2) ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) โดยทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบองค์ประกอบที่เหมือนกัน และอยู่ภายใต้นามเดียวกัน คือ “วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เพื่อเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิชาการ ในรูปแบบบทความปริทัศน์ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความวิจัย ซึ่งต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

           ในการพิจารณาและคัดเลือกบทความมาลงตีพิมพ์ ทุกบทความจะผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพของบทความจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด โดยในกระบวนการประเมินบทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านเป็นผู้ประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความ (Double-Blind Peer Review) และมีผู้ตรวจสอบกลั่นกรองจริยธรรมทางวิชาการในการตรวจสอบบทความก่อนตีพิมพ์ พร้อมทั้งมีการมอบให้ห้องสมุดหน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษาอีกด้วย

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นในงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทางวิชาการ ในรูปแบบบทความวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพแก่บุคคลทั่วไป

2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ นักศึกษา ได้เสนอบทความในรูปแบบ บทความปริทัศน์ บททางวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ บทความวิจัย ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. เพื่อเปิดโอกาสให้สาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอบทความทางวิชาการที่มีความคิดสร้างสรรค์กับศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ มีการบูรณาการทางการศึกษาและเป็นสหวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

ขอบเขต

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบริบทการตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของวารสาร            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเผยแพร่    กำหนดวารสารตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือน 1 ฉบับ)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

พิมพ์ที่                                  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อัตราค่าตีพิมพ์บทความ       4,000 บาท*

*หมายเหตุ วารสารจะเก็บค่าตีพิมพ์หลังจากผ่านได้รับการประเมินเบื้องต้นแล้ว 

โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง 

ชื่อบัญชี โครงการวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

เลขที่บัญชี 020238241234

อัตราค่าสมาชิก                    สมาชิกทั่วไปรายปี 1,000 บาท/ปี ได้รับเล่มจำนวน 3 ฉบับ

 
Sources of Support

Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University

บรรณาธิการวารสาร

Dr. Poramet Boonnumsirikij

Tel. 089 144-1478

For more information   
Editorial Team e-mail:  ru.ba.jbas@rumail.ru.ac.th