ที่ปรึกษาวารสาร

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

 

บรรณาธิการ/บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 

1. อาจารย์ ดร.ประพันธ์  วงศ์บางโพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

กองบรรณาธิการ

 

1. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา  วิเศษสาธร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัด  ลวางกูร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11. อาจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร

13. อาจารย์ ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

่นักวิชาการอิสระ

14. อาจารย์กิตตินาท  นุ่นทอง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15. อาจารย์ชนัญชิดา  แก้วทิพยเนตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

16. อาจารย์ศรัญญา  เนียมฉาย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17. นางดาราวรรณ  คล่องณรงค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18. นายเตวิช  โสภณปฏิมา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง