ที่ปรึกษาวารสาร

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

 

บรรณาธิการ/บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 

1. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

กองบรรณาธิการ

 

1. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัด ลวางกูร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

11. อาจารย์ ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

นักวิชาการอิสระ

12. อาจารย์นิศาชล โทแก้ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13. อาจารย์พณกฤษ อุดมกิตติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดการ

 

1. อาจารย์ ดร. ศรัญญา เนียมฉาย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายศิลป์

 

1.อาจารย์ ดร.กิตตินาท นุ่นทอง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำกองจัดการ

 

1. นางดาราวรรณ  คล่องณรงค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. นางสาวจุฬารัตน์ ไชยดิษฐ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหรัญญิก

 

1. นายวัจกร คงวัฒนากุล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง