วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการมาถึง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ทีมบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้วารสารมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติต่อไปที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยของผู้วิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ วารสารฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความทั้งสิ้นจำนวน 6 เรื่อง โดยบทความมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลการศึกษา ที่เกี่ยวทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการมีส่วนร่วมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงอายุ ปัจจัยภาพลักษณ์และปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ในบริบทของกลุ่มผู้สูงอายุ ในภาคกลางและภาคใต้ที่น่าสนใจยิ่ง
กองบรรณาธิการวารสาร ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกบทความ ที่ให้ความไว้วางใจในการส่งบทความทั้ง 6 บทความเพื่อตีพิมิพ์ในวารสาร ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบบทความ และ ให้คำแนะนำที่เป้นประโยชน์อย่างสูงยิ่ง ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดทำวารสารจนเกิดความสำเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง
บรรณาธิการ

Published: 2021-12-28