MARKETING MIX FACTORS TO PURCHASE PREMIUM PREFABRICATED DOG FOOD IN CENTRAL REGION OF THAILAND MARKETING MIX FACTORS TO PURCHASE PREMIUM PREFABRICATED DOG FOOD IN CENTRAL REGION OF THAILAND

Main Article Content

นนทกร กองแสงศรี

Abstract

The objective of this research is to study behavioral factors on purchasing premium prefabricated dog food of consumers in Thai central region to compare marketing mix factors on the purchasing by classifying them according to demographic factors, and mixtures of marketing by classifying them according to consumer behaviors. The researcher intentionally studied the demographic factors, purchase decision behaviors, and marketing mix factors that influenced consumer buying. The popularity was focused on a group of 396 people who pet dogs and used to buy the premium prefabricated dog food in the central region. The quota sampling was utilized by selecting samples from top 10 provinces in the central region where there was the highest number of dog ratios. Close-ended and open-ended questionnaires were used to collect data. Statistics used were frequency, percentage, mean, T-test, and One-Way ANOVA.


     Most of the samples were female whose ages were more than 35 to 45 years, educational levels were at bachelor's degree, careers were private company office workers, monthly average incomes were up to 30,000 Bath, and marital statuses were single. They preferred to buy SmartHeartGold for growth and healthiness of their dogs, surrounded by a person involved in decision making who had received information from online source as well as social media, and regularly purchased products from pet supply stores or pet shops. The buying frequency was once a month and average of prices spent was 1,000 to 2,000 Bath a time.


     The result after analyzing differences between the consumer behavioral factors and marketing mix factors, buying cause, decision making person involved, information source, place to purchase, monthly buying frequency, and different average price per time showed that the marketing mix factors to purchase premium prefabricated dog food of central-region consumers were different at the significant level of 0.01.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กองแสงศรี น. (2021). MARKETING MIX FACTORS TO PURCHASE PREMIUM PREFABRICATED DOG FOOD IN CENTRAL REGION OF THAILAND: MARKETING MIX FACTORS TO PURCHASE PREMIUM PREFABRICATED DOG FOOD IN CENTRAL REGION OF THAILAND. Journal of KMITL Business School, 11(2), 27–36. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/250957
Section
Research Article

References

[1] Marketeer. (2561). เจาะอินไซต์ตลาดสัตว์เลี้ยง เมื่อคนรุ่นใหม่รักน้องหมาเหมือนกับลูก สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://marketeeronline.co/archives/68580
[2] กิ่งกาญจน์ ย่าหลี. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[3] ฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว. (2562). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 จาก http://164.115.40.46/petregister
[4] การเคหะแห่งชาติ. (2562). ข้อมูลประชากรปี 2562. กองยุทธศาสตร์และสารสนเทศที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ.
[5] ไทยรัฐออนไลน์. (2553). เจาะตลาด เน้นความต้องการของสุนัขตามช่วงอายุ. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/content/111505
[6] NameSwuy. (2560). อาหารสุนัขที่ดีที่สุด ควรเลือกอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://thedog655.wordpress.com/
[7] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๑๒. (2531). การพัฒนาการเกษตรในชนบท. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=12&chap=5&page=t12-5-infodetail03.html
[8] สพ.ญ.ณัฐภัสสร ปานขลิบ. (2564). อาหารบาร์ฟ (B.A.R.F). สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จากhttps://becommon.co/life/barf/
[9] SME Thailand Club. (2560). คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ธุรกิจที่ยังคงความฮอต. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-1466-id.html
[10] วิโรจน์ เจษฎาลักษณ. (2561). กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านคาเฟ่หมาใหญ่ใจดีในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศิลปากร
[11] Samantha Perry. (2564). สุดยอดอาหารสุนัขเพื่อสัตว์เลี้ยง. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://th.spazziodecor.com/top-10-dog-foods-to-feed-your-dog-9375
[12] ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. (2561). จับกระแสตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของโลก, ฉบับที่ 2. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก
https://www.exim.go.th/eximinter/enews/7329/enews_february2018_trend.html.
[13] พัทธมล เพิ่มศรี. (2559). โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสุนัขชนิดเม็ดในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[14] วิมลภา หิรัญประดิษฐ์.(2562). แผนธุรกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสุนัขยี่ห้อ FunfeD. แผนกลยุทธ์การตลาด, การดำเนินงาน, การเงินและการลงุทน. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
[15] Cochran, W.G. (1977) . Sampling Techniques. 3d ed. New York : John Wiley and Sons Inc.
[16] Cronbach. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika.
[17] รสสุคนธ์ ชมพันธุ์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[18] ตรีรัตน์ อรอมรรัตน์. (2559). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม. คณะพาณิชยกรรมศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[19] อธิป พวงดี และ ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัข ในเขตจังหวัดปทุมธานี. มหาวิทยาลัยรังสิต