การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

Main Article Content

ปรานม ดีรอด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ ด้านเนื้อหา และด้านการวัดผล ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการทดสอบ t-test (Dependent Samples) ที่ระดับ α= .05   


ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก (4.21 ± 0.22) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.35 ± 0.08) โดยผู้เรียนมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนมีความสะดวกและความคล่องตัวของการเลือกหัวข้อเรียนได้ตามความสนใจ เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ที่เรียนช้าในห้องเรียนปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Academic department. (2017). Development Strategic Plan by Academic department of Rangsit University year 2017-2021. Pathum Thani: Rangsit University. [in Thai]

Ananchuen, R. (2009). Development of multimedia lessons with MOODLE Program for the course of fooltball II for undergraduate students at the Faculty of Education, Institute of Physical Education, Yala Campus. [Master’s thesis, Prince of Songkla University, Pattani Campus]. PSU Knowledge Bank, Pattani Campus. [in Thai]

Deerod, P. (2015). The Creation of E-Learning Courseware Media of ESS 118: Volleyball. Journal of Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, 18(1), 188-198. [in Thai]

Jitrakarn, P. (1999). Research and theory in educational technology. (2nd ed). Faculty of Education, Mahasarakham University. [in Thai]

Juntalux, S. (2016). The Development of Electronic Book (E-book) on Health Promotion, Physical Fitness and Disease prevention for Grade 5 Students. [Master’s thesis, Dhonburi Rajabhat University]. DRU Knowledge Bank. [in Thai]

Nacharoen, N., Ridhikerd, A., & Viriyavejakul, C. (2015). An Electronic Book On Health Care. Journal of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 14(1), 299-304. [in Thai]

Ngernphon, N., Sungkawadee, K. & Sungkawadee, P. (2016). Development of online Media Case study Volleyball. The 1st Rajabhat Nakhon Sawan Research Conference 2016. [in Thai]

Pasadee, S., Sungkawadee, K., & Sungkawadee, P. (2016). Development of educational innovative media for study preliminary futsal on Android operating system. The 1st Rajabhat Nakhon Sawan Research Conference 2016. [in Thai]

Sangthong, K. (2012). The development of electronic book on the basis of mass communication technology for transfer curriclum students at faculty of mass communication Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [Master’s thesis, Rajamangala University of Technology Thanyaburi]. RMUTT Knowledge Bank. [in Thai]

Sinjaru, T. (2008). Research and Statistical Analysis by SPSS. (9th ed). Bangkok: S. R. Printing Mass Product Co.,Ltd. [in Thai]

Songkram, N. (2010). Design and development of multimedia for learning. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Srisuk, K. (2009). Research methodology. Chiang Mai: Krong Chang Printing. [in Thai]