แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ

Main Article Content

อรวิภา มงคลดาว
อาชัญญา รัตนอุบล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะชุมชนบ้านซาวหลวง และบ้านดอนอุดม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งมีลวดลายในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ ได้แก่ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในชุมชน 


          ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักการและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การเข้าใจระหว่างกันของบุคคลหลายวัย (2) การสื่อสารระหว่างกัน (3) การเคารพต่อการแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุเกี่ยวกับการทอผ้ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ขั้นตอนที่ 2 การพูดคุยเพื่อวางแผนทำความเข้าใจและตัดสินใจร่วมกันในกระบวนการทอผ้า ขั้นตอนที่ 3 การลงมือทำร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 การร่วมสังเกต ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผลร่วมกัน และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการทอผ้าได้จะกลับไปในพูดคุยเพื่อวางแผนทำความเข้าใจและตัดสินใจร่วมกันในการทอผ้าอีกครั้งหนึ่ง 2) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุเกี่ยวกับการทอผ้า ประกอบด้วย (1) การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัย (2) การสร้างประโยชน์ร่วมกันของปราชญ์ชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ (3) การประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของชุมชนที่มีการเรียนรู้ระหว่างวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bosuak Subdistrict Administative Organization, Nan Province. (2017). The forth plan of local development plan (2018-2021). Nan Province: Bosuak Subdistrict Administative Organization, Nan Province. [in Thai]

Chansoon S. Insang P. (1999). Education with art and culture And Local wisdom. Bangkok: office of the Basic Education Commission. [in Thai]

Consortium, T.P. (2018). Together Old and Young - An Intergenerational: A Handbook for Tutors and Course Developers. Retrieved from http://www.toyproject.net/project/toy-plus/

Corrigan, McNamara, and O’Hara, J. (2013). Intergenerational Programs. Support for children youth and elder in Japan. New York: State University of New York Press.

Knowles, M. S. (1970). The modern practice of adult education: Androgogy versus pedagogy. New York: New York Association Press.

Krašovec, S. J., & Kump, S. (2010). The concept of intergenerational education and learning. TANDEMS GO!. Retrived from http://www.eseniors.eu/TandemsGo/TANDEMS%20GO_urejeno_konec.pdf#page=14

Leesuwan, V. (1993). Thai folk craft. Bangkok O.S. Printing house [in Thai]

Leesuwan, V. (2017). Folk heritage with folk skills wisdom. Bangkok: Odean store [in Thai]

Newman S. & Hatton-Yeo A. (2008). Intergenerational Learning and the Con-tributions of Older People. Ageing Horizons. 8, 31-39.

Orapin, P., Suwanna, K., Yanatharo, P., Phonsiriwatcharasin, K. & Priyakorn, P. (2018). The Role of Local Wisdom Scholars in Community Self-Management. Kasem Bundit Journal. 19, Special Edition (March). 218-230. [in Thai]

Ratana-ubol, A. (2016). Adult Elder Learning in Thai Society. Bangkok. Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Ratana-ubol, A. (2019). The concept of Enhancing lifelong education in Thai society. Bangkok. Chulalongkorn University Printing House [in Thai]

Sajjasophon, R. (2019). The Intergenerational Learning Activities Based on Local Wisdom: Lesson Learned from Baan Huay Sapan Samakkee Community, Kanchanaburi Province Journal of Community Development Research (Humanities and social Sciences). 12(3), 120-132. [in Thai]

Sakulrak, M. (2016). Public relations for community development. Provincial Community Development office of Surin. [in Thai]

Sarobol, S. (2003). Community based tourism: concept and Experience in the Northern Thailand. Wanida press. [in Thai]

Thailand Public Relations Association. (1990). Speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej delivered at Chitrada Palace on 24 March 1990. Working. Retrieved from https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjc5/~edisp/uatucm279192.pdf [in Thai]

The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand. (2018). Thai Handicrafts and Textile. https://www.sacict.or.th/th/listitem/1112 [in Thai]