การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา

Main Article Content

กุลธิดา สะลิมิง
ชวลิต เกิดทิพย์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู 2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู และ 3) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบ Likert แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .855 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .912 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา มีการใช้อำนาจทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา มีการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การใช้อำนาจที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา ได้แก่ อำนาจความเชี่ยวชาญ อำนาจการให้รางวัล อำนาจตามกฎหมาย อำนาจข้อมูลข่าวสาร และอำนาจการบังคับ ที่ส่งผลทางบวกต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 82.9

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย