ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 2730-1303 (Print) ISSN 2822-0730 (Online) 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 
เผยแพร่แล้ว: 27-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ (Academic Articles)

บทความวิจัย (Research Articles)