ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 29-08-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ (Academic Articles)

บทความวิจัย (Research Articles)