วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงมีบทบาททางวิชาการหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม The Patterns of Language Use in the SouthernmostProvinces of Thailand รวมทั้งจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลเป็นต้น

Published: 2012-05-11

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

1-2

คำศัพท์น่ารู้

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

78-80