การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม

Main Article Content

วชิรพันธ์ ชัยนนถี

Abstract

ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตสังคมของประชากรในประเทศให้มีคุณภาพควบคู่กันไป กลุ่มประชากรเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มาเป็นวิถีชีวิตแบบแข่งขันแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ ความนิยมชมชื่นในวัตถุสิ่งของมีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเคยมีบทบาทควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กกลุ่มนี้จึงถูกละเลยและลืมเลือนไปอย่างมากในสังคมไทย ในขณะที่ความเสื่อมโทรมทางจิตใจของเด็กค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นและกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article