การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม

Main Article Content

วชิรพันธ์ ชัยนนถี

Abstract

ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตสังคมของประชากรในประเทศให้มีคุณภาพควบคู่กันไป กลุ่มประชากรเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กวัยเรียนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มาเป็นวิถีชีวิตแบบแข่งขันแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ ความนิยมชมชื่นในวัตถุสิ่งของมีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเคยมีบทบาทควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กกลุ่มนี้จึงถูกละเลยและลืมเลือนไปอย่างมากในสังคมไทย ในขณะที่ความเสื่อมโทรมทางจิตใจของเด็กค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นและกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

Article Details

How to Cite
ชัยนนถี ว. (2012). การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม. Journal of Cultural Approach, 12(22), 21–25. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1537
Section
Research Article