ที่ปรึกษา

ศ. กิตติคุณ ดร.สุจริต   เพียรชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศ.ดร.ชาญณรงค์   พรรุ่งโรจน์       ข้าราชการบำนาญ

ผศ.ดร.เปรมฤดี     ชอบผล          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา      มงคลวนิช       มหาวิทยาลัยสยาม

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.คณิต       เขียววิชัย          มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.สิน         งามประโคน       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.จิรานุช     โสภา              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.เดือนเพ็ญ     ทองน่วม          มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.มยุรี           ถาวรพัฒน์        มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุพัชรจิต      จิตประไพ         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ฉวีวรรณ      จันทรัตน์          สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ดร.นันทิรา        ภูขาว สนใจ       มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ปิยวรรณ  ท้อนสุวรรณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการ

ดร.อังคณา         ใจเหิม      

อาจารย์ปัญจมา    เปมะโยธิน            

อาจารย์สุนทร      สอนกิจดี        

นางสาวโศพิฐฐา   นพคุณ            

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

นางสาวสุภาวดี    สอนชา

นางสาวศุภิสรา    พุ่มมาลี

Mr.Sean           Meadows         

 

ผู้ประสานงาน

นางสาวโศพิฐฐา   นพคุณ       

 

จัดทำโดย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398, 5211       

โทรสาร 0-2868-4842 และ 0-2868-4351

อีเมล cultural.su@gmail.com