วารสารกระแสวัฒนธรรม (JOURNAL OF CULTURAL APPROACH) 

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งวารสารกระแสวัฒนธรรม ได้รับการประเมินและจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร กลุ่มที่ 2 และจะพัฒนาผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้ วารสารกระแสวัฒนธรรม มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ISSN    1513–4458

ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์
และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

 การส่งบทความตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับบทความได้ที่    SUBMISSION 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน  AUTHOR GUIDELINES (26/03/2563)

 จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ   PUBLICATION ETHICS 

_____________________________________________________________________________

 การรับรองผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการ (13/08/62)

       ตามเงื่อนไขการรับบทความในส่วนของ SUBMISSIONS ข้อ 3 และข้อ 8 ที่ระบุว่าเจ้าของผลงานต้องส่งบทความ
พร้อมแนบหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบอักขราวิสุทธิ์ ประกอบกับผลงานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาอังกฤษทางไวยากรณ์จากเจ้าของภาษาแล้ว (ทั้งบทคัดย่อและเนื้อหา)

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของบทความทุกท่าน แนบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย
  บทความ | หลักฐานจากระบบอักขราวิสุทธิ์ | แบบฟอร์มการส่งบทความ   

(หมายเหตุ: การลงชื่อในส่วนของผู้ตรวจสอบภาษา และเจ้าของบทความ รบกวนขอเป็นลายมือชื่อ (Signature) เท่านั้น)

ขอแสดงความนับถือ

Vol. 21 No. 39 (2020): Journal of Cultural Approach (January - June 2020)

View All Issues

Indexed in