Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความนี้ต้องไม่ได้ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 

นโยบายการจัดพิมพ์

          วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review)

เงื่อนไขการรับบทความ 

1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม Template ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตามรูปแบบ ผลงานที่ต้องการตีพิมพ์ตามรายละเอียดด้านล่าง 

บทความวิจัย       THAI | ENGLISH
บทความวิชาการ   THAI | ENGLISH

2. ผู้ส่งต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์

3. บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจการพิมพ์ซ้ำด้วยระบบ "อักขราวิสุทธิ์" โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบไม่เกินร้อยละ 20 พร้อมแนบใบรับรองการตรวจสอบส่งมายังกองบรรณาธิการ

4. ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บทความวิจัยความยาว ไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว ใช้แบบอักษร Angsana New ขนาด 16

5. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) และเอกสารอ้างอิง (References) ท้ายบทความ ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีแต่เอกสาร อ้างอิงภาษาไทยให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่นี่  HOW TO CITE

6. เพื่อการกลั่นกรอง (Double Blind Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 2 คน ขอให้ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัด เมล์ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของผู้แต่งทุกคนบนหน้าปกผลงานเท่านั้น ข้อความที่บ่งบอกถึงผู้แต่งต้องไม่ปรากฏในที่อื่นของผลงานแต่อย่างใด

7. โครงสร้างบทความประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100 - 250 คำ คำสำคัญ (Keywords) บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง สำหรับ Keywords ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้น ชื่อเฉพาะเท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่

8. การเขียนบทคัดย่อและบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องเป็นภาษาที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของภาษามาแล้ว พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มการรับรองการตรวจสอบมาส่งมายังกองบรรณาธิการ  DOWNLOAD

9. ตารางหรือรูปภาพประกอบต้องระบุลำดับและหัวข้อใต้ภาพ หากเป็นภาพถ่ายควรมีความชัดเจน และให้แยกออกจากเนื้อเรื่องหน้าละ 1 รายการ และระบุว่าอยู่ในหัวข้อใดของเนื้อหา

10. ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบในเรื่องลิขสิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการ

11. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

12. ผู้เขียนบทความต้องเป็นสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  FOR MEMBERS  

13. การส่งไฟล์บทความต้นฉบับให้ส่งผ่านเว็บไซต์ THAIJO เท่านั้น 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : cultural.su@gmail.com และเบอร์โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398