คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

จันทรัตน์ บุญหนัก

Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษาสารนิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี หาปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ออก แบบสอบถามเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกรมการปกครองของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๖๖ คน เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ส่วน ในส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของการทำงาน ได้รับแบบสอบถามสมบูรณ์ จำนวน๑๖๖ ชุด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าไควสแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Gamma) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ผลการวิจัยพบว่า อายุ ราชการ สุขภาพ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การบริหารการเงิน สวัสดิการ และความพึงพอใจในการทำงาน มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ กรมการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกรมการปกครองอย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ .๐๕

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article