พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

Abstract

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม่ สำหรับทรัพย์สินทางปัญญานี้มีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) แต่ได้รับความสนใจน้อย จึงไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป แม้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (ปี ๒๔๗๕) ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงเริ่มงานด้านลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article