สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา

Main Article Content

อังคณา ใจเหิม

Abstract

มนุษย์ทุกสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะการดนตรี สืบเนื่องจากอิทธิพลของสภาวะแวดล้อม และแบบแผนทางวัฒนธรรมซึ่งอาจแตกต่างกันไป ดนตรีเป็นงานสร้างสรรค์ขั้นสูงที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ในด้านอารมณ์ความรู้สึก กระทั่งการแสดงออกได้อย่างดีเยี่ยม มีลักษณะคล้ายโอสถขนานหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายในรูปแบบขนบประเพณี สุนทรียะ และลักษณะอื่น ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญประหนึ่งของมนุษย์

Article Details

How to Cite
ใจเหิม อ. (2012). สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา. Journal of Cultural Approach, 12(22), 66–74. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1546
Section
Academic Article