บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงมีบทบาททางวิชาการหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม The Patterns of Language Use in the SouthernmostProvinces of Thailand รวมทั้งจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลเป็นต้น

Article Details

How to Cite
จันทร์เรือง ผ. ด. (2012). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 12(22), 1–2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1526
Section
Editorial