บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงมีบทบาททางวิชาการหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม The Patterns of Language Use in the SouthernmostProvinces of Thailand รวมทั้งจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลเป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial