จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง

Main Article Content

วิริยะ โภคาพันธ์

Abstract

จริยธรรม เป็นคุณลักษณะสำคัญทางด้านจิตพิสัยของบุคคล ที่จะใช้เหตุผลพิจารณาตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมนั้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง การพิจารณาตัดสินใจดังกล่าว อาศัย พื้นฐานค่านิยมหลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกหรือที่ได้ประพฤติปฏิบัติออกมา เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงจริยธรรมของบุคลได้ชัดเจนที่สุด ผู้ที่มีจริยธรรมทางด้านความรับผิดชอบ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในกิจการหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ จริยธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบห้องเรียนเสมือนและแบบห้องเรียนปกติ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ดีด้วย จึงจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article