วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุนีย์ เอมดวงดี

Abstract

การวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้วัฒนธรรมการทำงานของสำนักงานเขตจอมทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕๐ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) โดยการทำตารางไขว้ (Cross Tabulation)ใช้สถิติ Chi-Square Tests ในการวิเคราะห์และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank-OrderCorrelation Coefficient) หาทิศทางของความสัมพันธ์ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๕๗.๓ เป็นหญิง ร้อยละ ๓๙.๓ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี ร้อยละ ๖๐.๐มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๕๒.๐ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๓๕.๓ มีอายุงาน ๑๖ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๘๒.๐ เป็นข้าราชการ และร้อยละ ๓๔.๗ มีเงินเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อวัฒนธรรมองค์การ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างมากกับการดำเนินงานขององค์การภายใต้วัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร และวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความสำคัญกับผลลัพธ์ของงาน ( = ๓.๗๐ และ = ๓.๕๑) ส่วนวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งรักษาสถานภาพเดิมขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งการทำงานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยวัฒนธรรมองค์การในลักษณะนี้ในระดับ ปานกลาง ( = ๓.๓๗ และ = ๓.๓๕) โดยผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง ๔ ข้อ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรวัฒนธรรมองค์การที่เน้นการทำงานเป็นทีม และวัฒนธรรมองค์ที่มุ่งผลลัพธ์ของงานจะทำให้การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพมากกว่าวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรน้อย เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ส่วนวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งรักษาสถานภาพเดิมขององค์การ จะทำให้การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพมากกว่าวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรน้อย ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้สำหรับข้อเสนอแนะคือ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการมุ่งผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติ

Article Details

How to Cite
เอมดวงดี ส. (2012). วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. Journal of Cultural Approach, 12(22), 3–15. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1533
Section
Research Article