การสร้างกลองฮุ่ยกู่ของชาวจ้วง เมืองกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

Shi lin

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง กลอง ฮุ่ยกู่ของชาวจ้วง ในเมืองกวางสี ประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนในการสร้างกลองฮุ่ยกู่ของชาวจ้วงในเมืองกวางสี ประเทศจีน ใช้การเก็บข้อมูลภาคสนามจากช่างทำกลอง โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 2 ท่าน


          ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างกลองประกอบไปด้วย 2  ขั้นตอนใหญ่ คือ 1)ขั้นตอนการเลือกวัสดุ ประกอบไปด้วย การเลือกไม้, การเลือกหนังวัว, การเลือกไม้ไผ่ และ 2) ขั้นตอนการทำกลอง ประกอบด้วย การเจาะหุ่นกลอง (แบบเดิม) หรือการประกอบหุ่นกลอง (แบบสมัยใหม่), การขึ้นหนังหน้ากลอง, การร้อยเชือก และการปรับเสียง โดยทั้งสองวิธีใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ในการสร้างและปรับแต่ง

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

Khomkrich Karin (2017). Research report on Development pattern of long drum performance in Maha Sarakham Province.Research Support Fund Office (TRF).

Khomkrich Karin. (2014). Research report on Glong Phlen. In the central temple in the northeastern region. Mahasarakham University.

Qiangwei Wang. (2010). A Preliminary Study on Zhuang Huai Drum in Mashan, Guangxi. Arts Exploration, Vol.27.No.(S1), 12-13.

Wu Linyin& Yang Haichen & Wei Jinliang. (2017). Isolation or Integration: Research on the Gender Change of Folk Sports Participation A field survey of Guangxi Mashan County Village and a film list. Sports Science, [J]37CSSCI.(8), 29-36.

Mengqi Cao. (2020). Research on the Art and Culture of Zhuang Hui Gu in Mashan, Guangxi. Daguan (Forum), [J](08), 90-91.

Huang Dan. (2019). The inheritance and development of Zhuang Hui's ancient cultural and artistic value. Popular Literature and Art, [J].(03), 38-39.