การเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียง ปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย

Main Article Content

Jomkwan Sudhinont

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยฉบับนี้มุ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลสติ๊กเกอร์ไลน์ จาก LINE STORE ในหมวด Popular creators’ stickers เพียงสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยของนักวาด (Creators’ stickers) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ย้อนหลัง จำนวน 20 ชุด มีจำนวนสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยทั้งสิ้น 752 อัน คัดเลือกสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดโดยปรับจากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยปัจจุบันด้านเสียงปัจจุบันได้จำนวนทั้งสิ้น 129 อัน จากสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดจำนวน 187 อัน ผลการวิเคราะห์พบการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบัน จำนวน 104 อัน คิดเป็นร้อยละ 80.6 และ 2) สติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบันร่วมกัน 2 ลักษณะ จำนวน 25 อัน คิดเป็นร้อยละ 19.4 การเปลี่ยนแปลงของเสียงที่สะกดตามเสียงพูดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยด้านเสียงปัจจุบันในสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทยที่สังเกตเห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนแปลงแบบเสียงสระแบบทำเสียงสระสั้นให้เป็นเสียงสระยาว เพื่อลดความห้วน หรือแสดงความออดอ้อน เสมือนการสื่อสารด้วยเสียงพูด ซึ่ง LINE เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

นิตยา กาญจนะวรรณ. (2554). ปัญหาการใช้ภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ปองจิต อ่อนเผ่า. (2552). ข้อคิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์. 9, 121-133.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2526). ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ: วิวัฒนาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สถาบันภาษาไทย. (2552). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3: ชนิดของคำ วลี ประโยค และสัมพันธสาร: วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์. (2542). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics). (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Beammiix. (2561). แบร่. ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://hinative.com/en-US/questions/7313925
LINE STORE. (2562). Antny. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/stickershop/product/4951078/ en
_______. (2562ก). Auongrom baby pig. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/stickershop/ product/3111559/en
_______. (2562ข). BearPlease. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/stickershop/product/ 1204657/en
_______. (2562ค).Benja 5 I wanna be an IDOL! ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จากhttps://store.line.me/search/en?q= Benja%205%20I%20wanna%20be%20an%20IDOL%21
_______. (2562ง). BNK48 Gogo Cherprang’s School Life. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/ stickershop/product/4761371/en
_______. (2562จ). Boobib Cute Couple: Love Love. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/ stickershop/product/6339573/en
_______. (2562ฉ). Chubby Girl by Ton-Mai. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/stickershop/ product/4232553/en
_______. (2562ช). Circle Dukdik Pig. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก https://store.line.me/stickershop/product/ 5875230/en
Wittamin. A. (2562). Infographic: สถิติผู้ใช้ของ LNE ประเทศไทยในปี 2019. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https:// www.thumbsup.in.th/line-th-stats-2019