เผยแพร่แล้ว: 2018-12-27

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบนำตนเองในการส่งเสริมทักษะปฏิเสธในเด็กวัยเรียน

วีระชัย เขื่อนแก้ว, ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ, ชมพูนุท แสงวิจิตร, จิตอารี ชาติมนตรี

101-111

การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย

กนกพร อริยา, จิติมา กตัญญู, สายหยุด มูลเพ็ชร์

163-182