เผยแพร่แล้ว: 2020-08-25

ความพร้อมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, ณัชพล นิลนพคุณ, นำพล ม่วงอวยพร

15-22

นโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย

The Soccer Tourism Policy of Thailand

พงษ์นรินทร์ ว่องวิทย์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, สมพร เฟื่องจันทร์

116-127

เจนเนอเรชั่นซี และ อนาคตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องสำอาง

หทัยทัด เอียดอุ้ย, เพ็ญศรี ฉิรินัง, สมพร เฟื่องจันทร์, กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล

128-136