การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

Main Article Content

วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
ปรียากมล เอื้องอ้าย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเภทนวัตกรรมที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ รูปแบบพหุกรณีศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของบริษัทมหาชนในธุรกิจการผลิต 2 องค์กร สัมภาษณ์แบบมีระบบด้วยวิธีเดียวกันทั้ง 2 องค์กร เพื่อทำให้บรรยากาศและวิธีการเก็บข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง ทำให้ได้ข้อมูลใกล้เคียงกัน ไม่เบี่ยงเบนเนื่องจากความแตกต่างในการสัมภาษณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เริ่มจากการศึกษารูปแบบและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจงานขององค์กรกรณีศึกษาในภาพรวม ศึกษารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรขององค์กรกรณีศึกษา รวมถึงประเภทนวัตกรรมที่พัฒนาและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรกรณีศึกษา แล้วนำมาเปรียบเทียบการให้ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรกรณีศึกษา


ผลการศึกษาพบว่า องค์กรกรณีศึกษาทั้ง 2 องค์กรมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่องค์กรกรณีศึกษาให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลไปใช้สำหรับพัฒนานวัตกรรมขององค์กร จนนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งยากจะแข่งขันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ และสิงห์ อินทรชูโต. (2560). กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอัพไซเคิลในประเทศไทย. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง. 14(1): 47-60.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2559). นวัตกรรมการบริการ: กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจบริการ. วารสารการจัดการสมัยใหม่. 14(2): 13-24.
นริศรา วิสาวนนท์ และชวลิต จีนอนันต์. (2557). ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 54(2): 229-267.
นิรุษา ศิริวริษกุล. (2560). ผลกระทบของความสามารถขององค์กรต่อความมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์: บทบาทของความได้เปรียบจากทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 37(1): 69-91.
ปิยะ ตันติเวชยานนท์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม กรณีศึกษา: บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ 1965 จำกัด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 9(2): 102-111.
มรกต กำแพงเพชร. (2557). ผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 6(1): 219-227.
วิไลพรรณ ตาริชกุล และเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. (2560). กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์การนวัตกรรม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 8(2): 271-279.
ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์. (2554). การจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: กรุงเทพฯ
พลิศร วุฒาพาณิชย์ สมบูรณ์ สุขสำราญ และจิราภรณ์ ศรีศิล. (2561). การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 6(3): 29-42
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสาวรัจ รัตนคำฟู และณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์. (2556). สู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใน งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 หน้าที่ 3-6. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: กรุงเทพฯ
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (2554). การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและการสร้างความรู้ที่มีต่อความสามารถด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 29(1): 1-12.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ฉาย และประกอบ คุปรัตน์. (2553). นวัตกรรม: ความหมาย ประเภทและความสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารธุรกิจ. 33(128): 49-65.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สมหมาย ทองมี และจาตุรนต์ ชุติธรพงษ์. (2555). ความเป็นองค์กรนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย. วารสารวิทยาการจัดการ. 29(2): 47-65.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.). (2548). นวัตกรรม...คนไทยทำได้ จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริง. (พิมพ์ครั้งที่ 1). สนช.: กรุงเทพฯ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2542). การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล. สำนักงานสถิติแห่งชาติ: กรุงเทพฯ.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2560). “กรอบแนวคิดนวัตกรรม” ใน เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย (หน้าที่ 3). สศช: นนทบุรี.
สุชน ทิพย์ทิพากร จิราวรรณ คงคล้าย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน. (2560). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(2): 251-260.
อาจหาญ กันนุลา, ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ และประยงค์ มีใจซื่อ. (2560). อิทธิพลของสมรรถนะโซ่อุปทานในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. 7(2): 59-74.
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ และอำพล ชะโยมชัย. (2561). นวัตกรรมและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 38(1): 18-35.
da Silva, F. M., Oliveira, E. A. D. A. Q., & de Moraes, M. B. (2016). Innovation Development Process in Small and Medium Technology-Based Companies. RAI Revista de Administração e Inovação. 13(3): 176-189.
Organisation for Economic Co-Operation and Development Statistical Office of the European Communities (OECD). (2005). Scope of the Manual. In OECD. Oslo manual: Guidelines for Collecting and Implementing Innovation Data. Third edition. France: OECD Publishing.
Ottenbacher, M., & Harrington, R. J. (2007). The Innovation Development Process of Michelin-Starred chefs. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 19(6): 444-460.
Smith, M., Busi, M., Ball, P., & Van der meer, R. (2008). Factors Influencing an Organisation’s Ability to Manage Innovation: A Structured Literature Review and Conceptual Model. International Journal of Innovation Management. 12(4): 655–676.
Vieites, A. G., & Calvo, J. L. (2011). A Study on the Factors that Influence Innovation Activities of Spanish Big Firms. Technology and Investment. 2(1): 8-19.