ผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

วราวุฒิ องค์การ
ชาญชัย จิวจินดา

บทคัดย่อ

งานศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยม แนวคิดการมีส่วนร่วม และแนวคิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่ออธิบายถึงผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (2) เพื่อศึกษาผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  โดยผลการศึกษาพบว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาถือได้ว่า อำเภอขาณุวรลักษบุรีประสบความสำเร็จในการดำเนินการ เพราะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้พัฒนาศักยภาพสตรี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ จากความสำเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ย่อมทำให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนไปด้วย เป็นกระบวนการที่ทำให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของสตรีเป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประสบผลสำเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ประการ โดยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในวัตถุประสงค์แต่ละประการนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จ ไปยังวัตถุประสงค์ประการอื่น ๆ อย่างสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในด้านการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มาจากด้านโครงสร้าง กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีข้อจำกัดจำนวนมาก และมีความล่าช้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เป็นอุปสรรคหนึ่งในการดำเนินการ ดังนั้นแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการลดขั้นตอนการดำเนินการที่มีหลายประการหรือมีความซ้ำซ้อนลงไป ควรมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับสตรี และควรชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการอนุมัติการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อย่างโปร่งใส ในด้านสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สตรีเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างครบถ้วนและอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ


The research is a qualitative research of the Success of Thai Women Empowerment fund, located in Khanuwaralaksaburi District, Kamphaeng Phet. Researchers used In-depth interviews and and participatory observation. The purpose of this study (1) For study the operations of the Thai Women Empowerment fund (2) For study the achievements of the Thai Women Empowerment fund (3) For study the problems and obstacles in the operation of the Thai Women Empowerment fund in Khanuwaralaksaburi District, Kamphaeng Phet. Including the study of solutions to problems and trends in the Thai Women Empowerment fund. The results found that the Khanuwaralaksaburi District has successfully of the operation from develop  potential women can create career and create income. The process causing women to develop their own potential and achieve objectives set up in 4 topic. The operation of the Thai Women Empowerment fund has problem and obstacle from structure, role, regulations and process has restrictions and delay. The researchers suggests is reduce rules, regulations, procedures or being redundant, decentralization, decision, understanding of roles, responsibilities and knowledge for increase the efficiency of women and for the most benefit of operation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาญชัย จิวจินดา. 2561. รูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม. วารสารนวัตกรรม การบริหารและการจัดการ. ปีที่ 6 (ฉบับที่ 2) : หน้าที่ 1-9.

ประเวศ วะสี. 2545. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเอาชนะความยากจน. สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม: กรุงเทพฯ.

รุ่งทิวาแสงหิรัญ. 2541. บทบาทของผู้นำสตรีทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: กรุงเทพฯ.

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2560. แนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนดำเนินการและแผนใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: กรุงเทพมหานคร.

สุคนธ์ทิพย์ พิทักษ์พัฒนสกุล. 2552. จูดิทบัตเลอร์และเพศสภาพ. นิตยสารวิภาษา: กรุงเทพฯ.

เอมอร แสนภูวา. 2556. บทบาท กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษในงานพัฒนาชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ: กรุงเทพฯ.