ความพร้อมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

Main Article Content

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
ณัชพล นิลนพคุณ
นำพล ม่วงอวยพร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพร้อมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 2) เปรียบเทียบความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม และมีอายุ ตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ใช้สถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าไคสแควร์


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย