นโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย The Soccer Tourism Policy of Thailand

Main Article Content

พงษ์นรินทร์ ว่องวิทย์
เพ็ญศรี ฉิรินัง
อรุณ รักธรรม
สมพร เฟื่องจันทร์

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลนโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาของประเทศไทย (2) จำแนกพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาชมกีฬาฟุตบอลไทยลีก (3) ประเมินความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแบบ และ (4) เสนอแนวทางการพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย


        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลลีก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าส่วนราชการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน จำนวน 8 คน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย


        ผลการวิจัย พบว่า (1) นโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาของประเทศไทยขาดความชัดเจน และขาดการบูรณาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ (2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาชมกีฬาฟุตบอลไทยลีก ส่วนใหญ่เคยเข้าชมการแข่งขัน 1 - 5 ครั้งต่อฤดูกาล เดินทางโดยรถส่วนตัว  ใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม รีสอร์ท และบังกะโล และใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ส่วนความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริการที่ดีและคุณภาพของที่พัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (3) ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และ (4) แนวทาง
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวด้านกีฬาฟุตบอล ควรมุ่งเน้นด้านประชาสัมพันธ์โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และสื่อดิจิตอล  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย