การพัฒนาสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคิรี จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
ชมพูนุท โภคณิตถานนท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            การจัดทำสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิจัยแนวความคิดเกี่ยวกับด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนพบว่า การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัววัดโขลงสุวรรณคิรีของคนในชุมชนด้านความเข้าในในเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การใช้งานโดยรวมใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (x̅=4.45, SD=0.945) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกับชุมชน (x̅=4.75, SD=0.444) 1.3 ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี (x̅=4.40, SD=0.681) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัววัดโขลงสุวรรณคิรีของคนในชุมชนด้านพื้นที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเหมาะสมของการจัดวางสื่อประชาสัมพันธ์ (x̅=4.55, SD=0.686 ) การออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ (x̅=4.50, SD=0.607) ด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคิรี ของคนในชุมชนด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ชุมชนเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น (x̅=4.65, SD=0.489) คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น (x̅=4.30, SD=0.801) ด้านความคิดสร้างสรรค์ได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การทำสื่อสามารถดึงดูดใจได้ดี (x̅= 4.70, SD=0.657) ด้านผู้ที่มาเที่ยวชมด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านเข้าชม Page Facebook กาดวิถีชุมชนคูบัว (x̅=3.70, SD=1.031) ส่วนของผู้ที่มาเที่ยวชมด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า Page Facebook กาดวิถีชุมชนคูบัว มีส่วนทำให้ท่านรู้จักสถานที่นี้กาดวิถีชุมชนคูบัว (x̅=3.65, SD=0.988) ด้านเที่ยวชมด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Page Facebook กาดวิถีชุมชนคูบัว (x̅=3.80, SD=0.951) Page Facebook กาดวิถีชุมชนคูบัว มีความน่าสนใจ (x̅=3.90, SD=0.912) การถ่ายทอดสดผ่านPage Facebook กาดวิถีชุมชนคูบัว มีความน่าสนใจ (x̅=3.90, SD=0.968)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติวิทย์ โตสกุลและประกาจพนณ์ ทองท(2559) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมเรื่องศีลห้า ของนักเรียนมัธยม ตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Kotler, Philip. Marketing Management, 10th edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 2000.
Kotler, Philip and Armstrong, Gary. Principles of Marketing, 8th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999.
Schultz (1993อ้างอิงในLucia Porcu,Salvador del Barrio Garcia and Philip J. Kitchen, 2012, pp. 313-348
ประกาจพนณ์ ทองทา(2559)
(Bughin, 2015). According to the authors of the study, the identified landscape shows the well-known and challenging (from the point of view of company's