เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กมลวรรณ เจนวิถีสุข, อิสราภรณ์ เทพวงษา, เก่งกาจ วินัยโกศล, สุรพล วีระศิริ, รัฐพล อุปลา, โกสินทร์ วิระษร, เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

1-17

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ MAPPA Platform สำหรับเด็กปฐมวัยไทย

ณฐิณี เจียรกุล, ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

46-57