เผยแพร่แล้ว: 2019-04-24

สารบัญ

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิ

ชญาน์นันท์ Chayanan หนูไชยะนันท์ Noochaiyanan

Ways To Develop Thal Buddhist Monks’ English Language For Dissemination Of Buddhism

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล มูลลา

รูปแบบสมรรถนะพระวิปัสสนาจารย์แนวพุทธจิตวิทยา

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์) ศิริรัตน์