วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

     กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดรับบทความภาษาไทย ในประเภทบทความวิจัย (Research) บทความวิชาการ (Viewpoint) บทความปริทัศน์ (Review) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

ค่าธรรมเนียมวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

2016-05-11

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 1,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ออนไลน์

2016-02-01

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการเผยแพร่วารสารฉบับตีพิมพ์ และจะมีการเผยแพร่เป็นวารสารอิเลคทรอนิกส์ ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/JEM เท่านั้น

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index)

2015-11-03

     นับเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การเป็นวารสารวิชาการนานาชาติ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ย้อนหลังไปตั้งแต่ฉบับแรก จะสามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลนี้

http://www.asean-cites.org

Vol. 19 No. 1 (2023)

Published: 2023-06-30

การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในเมืองรองริมแม่น้ำ PLANNING FOR URBAN TOURISM ROUTES ON BUILT ENVIRONMENTAL RESOURCES IN SECONDARY RIVERFRONT CITIES

ปฏิพล ยอดสุรางค์ Patiphol Yodsurang, อรช กระแสอินทร์ Aracha Krasae-in, ดลฤทัย เจียรกุล Dolruthai Jiarakul, ขนิษฐา สุขสง Kanittha Suksong

66-89

รูปแบบการพัฒนาและการจัดการพื้นที่พักแรมด้วยรถบ้านในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย PATTERNS IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF RECREATIONAL VEHICLE CAMPING AREAS IN NATIONAL PARK OF THAILAND

วชิราภรณ์ เชื้อชา Wachiraporn Chuecha, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, สุภัทรา ถึกสถิตย์ Supattra Thueksathit

90-109

View All Issues

Indexed in tci  and   aci