ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (JEM) สามารถส่งได้ในระบบของ ThaiJo ดังนี้ ส่งบทความ ซึ่งผู้แต่งจะต้องลงทะเบียนในระบบ ThaiJo ก่อนมีการส่งบทความต่อไป