จริยธรรมการตีพิมพ์วารสาร

จริยธรรมการตีพิมพ์ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Publication Ethics Journal of Environmental Management

จริยธรรมของผู้เขียนบทความ (Author’s Ethical Responsibilities)
          1.ต้นฉบับบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่อื่นใดมาก่อน
          2.ไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น
          3.เนื้อหาของบทความจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
          4.ผู้เขียนบทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยปราศจากการอ้างอิงตามหลักวิชาการ
          5.ผู้เขียนบทความต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นตามหลักวิชาการเสมอ และตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
          6.ผู้เขียนบทความจะต้องปรับต้นฉบับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม (Template) ที่วารสารกำหนด
          7.ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความจริง
          8.ผู้เขียนบทความไม่ควรนำเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาใช้อ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จำเป็น
          9.ผู้เขียนบทความจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือปลอมแปลง บิดเบือนข้อมูล

จริยธรรมของบรรณาธิการวารสาร (Editor’s Ethical Responsibilities)
          1.บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
          2.บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ
          3.บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยนำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้นำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
          4.บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
          5.บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง
          6.เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
          7.หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ (Reviewer’s Ethical Responsibilities)
          1.ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
          2.หากผู้ประเมินบทความมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
          3.ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ และหากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ