กองบรรณาธิการ

ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัคพงศ์ พจนารถ 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. สัมพันธ์ ธรรมเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศิษฐ์ พจักรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัคพงศ์ พจนารถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr. Ramon Bruno Egli, Zentralanstalt für Meteorologie and Geodynamik, Austria