แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

2024-03-27

เนื่องจากวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร เป็น อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป