เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

     กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดรับบทความภาษาไทย ในประเภทบทความวิจัย (Research) บทความวิชาการ (Viewpoint) บทความปริทัศน์ (Review) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

2024-03-27

เนื่องจากวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร เป็น อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

Read more about แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023)
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023)
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ Editorial

บทความวิจัย Research

หนังสือน่าอ่าน Must Read

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci  and aci