เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Journal of Environmental and Sustainable Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มีขอบ ข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

     กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเปิดรับบทความภาษาไทย ในประเภทบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Journal Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เคยตี พิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

2024-03-27

เนื่องจากวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร เป็น อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

Read more about แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024)
					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024)

    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็น ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 การเข้าสู่ปีที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญเกิดขึ้น คือ วารสารได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Journal of Environmental and Sustainable Management) เพื่อขยายขอบเขตการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนที่เป็นวาระสำคัญของโลก ด้วยมุ่งตอบโจทย์การมีส่วนร่วมทั้งในประเด็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมิติอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 นี้ มีบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาดังรายละเอียดเผยแพร่ 

        วารสารได้เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Journal of Environmental and Sustainable Management) มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม เปิดรับพิจารณาตลอดทั้งปี

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-24

บทความวิจัย Research

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci  and aci