วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดรับบทความภาษาไทย ในประเภทบทความวิจัย (Research) บทความวิชาการ (Viewpoint) บทความปริทัศน์ (Review) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

ค่าธรรมเนียมวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

2016-05-11

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 1,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ออนไลน์

2016-02-01

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จะมีการเผยแพร่เป็นวารสารอิเลคทรอนิกส์ ISSN 2465-4434 ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/JEM ควบคู่ไปกับการเผยแพร่วารสารฉบับตีพิมพ์ ISSN 1906-5485

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index)

2015-11-03

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การเป็นวารสารวิชาการนานาชาติ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ย้อนหลังไปตั้งแต่ฉบับแรก จะสามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลนี้

http://www.asean-cites.org

Vol. 17 No. 2 (2021)

Published: 2021-12-23

ความเข้มฝนที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี RAIN INTENSITY AFFECT TO FLOODING: CASE STUDY MUEANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE

Phonepasith Phongdala Phonepasith Phongdala, กิตติชัย ดวงมาลย์ Kittichai Duangmal, สุรัตน์ บัวเลิศ Surat Bualert, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ Kobkiat Pongput, อรทัย เชื้อวงษ์ Orrathai Chueawong

4-21

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรังนกจากบ้านนกในประเทศไทยและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ANALYSIS OF THE EDIBLE-NEST SWIFTLET INDUSTRY IN THAILAND AND POLICY GUIDELINES FOR PROMOTING EDIBLE-NEST SWIFTLET AS ECONOMIC ANIMAL

แสงสรรค์ ภูมิสถาน Sangsan Phumsathan, สมหญิง ทัฬหิกรณ์ Somying Thunhikorn, อนุชา มุมอ่อน Anucha Moomon, เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย Ekkachai Kokiatsakulchai, วีรชัย สุดดี Weerachai Suddee, ดวงดาว รักษากุล Duangdao Raksakul, จามร ศักดินันท์ Jamorn Sakdinan, จีรจิต ดิศสนะ Jeerajit Dissana, วนัท พุ่มพวง Wanat Phumpoung, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ Nantachai Pongpattananurak

96-115

View All Issues

Indexed in tci  and   aci