สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มีบทความวิจัยแตกต่างกันไปถึง 15 บทความ โดยท่านจะได้เห็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันออกแบบ และพัฒนาผ้าต่าง ๆ เช่น ผ้าทอโบราณ ผ้ามัดหมี่ ผ้าชาวไทยภูเขา นับว่าเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ยังเป็นเสน่ห์ของชุมชน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่จะทำให้ผู้คนจากที่อื่นไปเรียนรู้ร่วมกันกับแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างลงตัว สำหรับการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน ก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นสำหรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพราะน่าจะเป็นอาชีพที่ต้องผลิตอาหารเลี้ยงประชากร ในภาวะวิกฤติของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี น่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วารสารฯ ยังมีบทความดี ๆ ทั้งเรื่องของการศึกษา วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วย
วารสารฯ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ที่ได้ส่งบทความวิจัยที่ดี มีประโยชน์ ก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง สร้างคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดีขึ้น ก็หวังว่าทางวารสารฯ จะได้รับบทความวิจัยดี ๆ จากท่านผู้เขียนอีกต่อไปในอนาคตครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า

เผยแพร่แล้ว: 04-01-2021

การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอลายโบราณชุมชนทัพคล้าย จังหวัดอุทัยธานี

นิกร สุวรรณดี, อภิญญา จงพัฒนากร, บรรณารักข์ ธรรมศิริ, กรชนก นันใจจุ่มปา, กนกวรรณ ลิ้มวีระประจักษ์

1-13

รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านพะมอลอ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กันทนา ใจสุวรรณ, ทรงศักดิ์ ปัญญา, สุรินทร์ มหาวรรณ์, นพรัตน์ สิทธิโชคธนารักษ์, วัชรี วีระแก้ว, อําภา สมัครพงศ์พัน

27-38

การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการให้คำปรึกษา: โครงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาไทย

ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล, ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต, เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล, บุรชัย อัศวทวีบุญ, จารุวรรณ สกุลคู

109-122

การประยุกต์ปุ๋ยหมักเพื่อเป็นอาหารเสริมต่อการเพาะเห็ดฟาง: การลดของเสียทางการเกษตรด้วยวิธีการหมักปุ๋ย และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการเพาะเห็ด

นัทธีรา สรรมณี, ปรารถนา เผือกวิไล, กมลชนก พานิชการ, สิริประภัสสร์ ระย้าย้อย, ไพศาล เอื้อสินทรัพย์, กาญจนา สุราภา

158-169