ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

วนิดา แก้วชะอุ่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายวิจัยเห็นถึงความสำคัญของความต่อเนื่องยั่งยืนของงานวิจัย และการตอบโจทย์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าฝ่ายวิจัยนั่นคือแหล่งทุนวิจัยภายนอก ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการส่งมอบนวัตกรรมหรือชิ้นงานให้กับภาคเอกชนและหรือชุมชนหรือเป็นเจ้าของชิ้นงาน ในการศึกษานี้ได้พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของแหล่งทุนของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของแหล่งทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูลกับแหล่งทุนทั้งหมด 11 แหล่งทุน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมของแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่มีต่อนักวิจัยและนโยบายของคณะกายภาพบำบัดอยู่ในระดับมาก แหล่งทุนวิจัยภายนอกเห็นสมควรสนับสนุนนักวิจัย/ทีมงานของคณะกายภาพบำบัด อยู่ในระดับมาก หน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและหน่วยงานมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
แก้วชะอุ่ม ว. 2020. ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 1 (ก.ย. 2020), 63–72.
บท
บทความวิจัย

References

Badara, M.S., N.K. Mat, A.M. Mujtaba, A.N. Al-Refai, A.M. Badara and F.M. Abubakar. 2013. Direct effect of service quality dimensions on customer satisfaction and customer loyalty in Nigerian Islamic bank. Management 3(1): 6-11.

Best, J.W. 1981. Research in Education 4thed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Chocknakawaro A., T. Pusaksrikit and C. Suwanasri. 2020 Service quality, satisfaction and loyalty of patients receiving medical services: A case study of health care under Mahidol university. University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences 40(2):63-82.

Lawrence, A.T. and J. Weber. 2016. Business and society: Stakeholders, ethics, public policy 15th ed. McGraw-Hill Irwin, New York.

Lu, K.B., C.D. Vinocur, J.F. Burrows and P. Rosen. 2017. Key determinants of patient satisfaction in the ambulatory pediatric general surgery setting. Clinics in Surgery – Pediatric Surgery (2): 1-5.

Mahidol University. 2018. Research strategy 20 years 2018-2037. (Online). Available: https://op.mahidol.ac.th /pl/mahidol_university_strategic_plan_2018-2037 (June 30, 2020).

Office of the Higher Education Commission 2016a. The students’ development agency to Thailand 4.0. Anusarn Higher Education 43(462): 11-13. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission 2016b. The 2013-2016 education criteria for Performance excellence: EdPEx. Office of the Higher Education Commission, Bangkok. (in Thai)

Pali, P. and P. Simarojana. 2018 Structural equation modeling predictive employers’ satisfaction towards graduates in digital enterprise to Thai qualifications framework for higher education. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University 28(1): 32-39.

Thanomwong P. 2019 Satisfaction in service selection and quality of service influenced the development of the deposit business of the government saving bank in Bangkok (Region 3). Journal of business administration and social sciences Ramkhamhaeng University 2(1): 76-91.

Yunus, N.S.N.M., J. Bojei and W.E.W. Rashid. 2013. Service quality towards customer loyalty in Malaysia’s domestic low cost airline services. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning 3(4): 333-336.