เผยแพร่แล้ว: 06/24/2016

การบริหารตามยถากรรม Management by Volitional Action

สุริยะ รูปหมอก, ศิริชัย ชินะตังกูร

190-200

"Gurus on Leadership: A Guide to the World's Thought-Leaders in Leadership"

มัทนา วังถนอมศักดิ์

241-243