เผยแพร่แล้ว: 11/03/2018

การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)

ทิพย์รัตน์ จิตตเดชาธร, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

33-41

สุขภาพองค์การกับการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ของสภากาชาดไทย

วันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ, มัทนา วังถนอมศักดิ์, นุชนรา รัตนศิระประภา

108-116

Policy Analysis for The Real World

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

271