เผยแพร่แล้ว: 2017-07-04

แรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มแฟลชแพคเกอร์ที่เข้าพักแรมประเภทโฮสเทลในประเทศไทย

ปรเมษฐ์ ดำชู [Paramet Damchoo], ดาวรุ่ง ฟักทอง [Daorung Fakthong], บดินทร์ สอนสวรรค์ [Bodin Sonsawan], พรรษา สอนหว่าง [Punsa Sonhwang], อรนุช จิตรอารีย์ [Oranut Jitraree]

89-106

ผลของการบิดเบือนค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย

อุดาการ กุหลาบเหลือง, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

124-136

การทดลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ธันยพร รุ่งเรืองฤทธิ์ [Tunyaporn Rungruengrit], มณฑล สรไกรกิติกูล [Monthon Sorakraikitikul]

45-54

แบบจำลองอุปสงค์การท่องเที่ยวเกาะล้านเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ

อัครพล อารีย์ป้อม [Akkarapol Areepom], พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ [Pat Pattanarangsun]

73-88

Achieving Service Excellence: Maximizing Enterprise Performance through Innovation and Technology

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน, วันชัย สุขตาม

178-183