เผยแพร่แล้ว: 2018-08-31

ปกวารสาร

ปกวารสาร [Book Cover]

สารบัญ

สารบัญ [Table of Contents]

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟอาข่า อาม่า [Marketing Mix Affecting the Decision Making on Purchasing the Products of Akha Ama Coffee]

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์, ภาคภูมิ ภัควิภาส, กัญวรา สมใจ, กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส

169-179