การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

คำสำคัญ:

การส่งเสริมการตลาด, วิสาหกิจชุมชน, ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และอิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่ตัดสินใจเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยนำมาวิเคราะห์และใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกลุ่มแม่บ้านบ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พบว่าอยู่ในระดับมาก (gif.latex?x\bar{}=4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการขายโดยพนักงานขาย (gif.latex?x\bar{}=4.79) ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (gif.latex?x\bar{}=4.68) ด้านการตลาดทางตรง (gif.latex?x\bar{}=4.32) ด้านการส่งเสริมการขาย (gif.latex?x\bar{}=3.45) และด้านการโฆษณา (gif.latex?x\bar{}=3.23) ตามลำดับ อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการขาย ที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวแต๋นน้ำแตงโมกลุ่มแม่บ้านบ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

References

จุรีพร ช้อนใจ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตรากรีนเมทของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ. (2558). แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสุทธิปริทัศน์, 29(91), 220-238.

ณิชาภา ศรีคุณารักษ. (2565). การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

แพรวไพลิน พาทีทิน. (2562). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดตราด. วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2(2), 84-95.

เมทิกา พ่วงแสง และหญิง มัทนัง. (2563). แนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 12(2), 55-66.

วัน จันทร์เอี่ยม. (2556). ภูมิปัญญาเรื่อง ข้าวแต๋นทรายบ้านกลางทุ่ง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2565 จาก https://www.gotoknow.org/posts/535559

สุนทรี ทับมาโนช. (2565). เกษตร/สิ่งแวดล้อมเกษตรจังหวัดลำปางชี้ประโยชน์การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลำปาง. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2565 จาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220822153423742

สโรชา นนท์รักษานุกูล. (2560). การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP EASY SNACK ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Cronbach, L. J. (1990). Essential of psychological testing (5th ed.). New York: Harper Collins Publisher.

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1993). Consumer Behavior. (7th ed.). Fort Worth, TX: The Dryden Press.

Etzel, M. J., Bruce J. W., & William, J. S. (2001). Marketing. (12th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Hoyer, W. D., & Deborah, J. M. (1997). Consumer Behavior. Boston: Houghton Mifflin.

Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. In Fishbeic, M. (Ed.). Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). Wiley & Son.

Semenik, R. J. (2002). Promotion & integrated marketing communications. Cincinnati, OH: Transcontinental Printing.

Yamane, T. (1973). Statistics: an introductory analysis. New York: Harper & Row.

เผยแพร่แล้ว

09-10-2023