การศึกษาผลตอบแทน ความเสี่ยงและประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์กลุ่ม SETCLMV

ผู้แต่ง

  • ชินกฤต วงศ์รักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

วิเคราะห์ผลตอบแทน, แบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน, ประเมินราคาสินทรัพย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่ม SETCLMV ประชากรที่ศึกษาคือหุ้นสามัญกลุ่ม SETCLMV จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 47 หุ้น โดยนำข้อมูลราคาปิดรายเดือนของหุ้นสามัญกลุ่ม SETCLMV เป็นเวลา 60 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 มาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดและใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่ปราศจากความเสี่ยง ตามทฤษฎีแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ผลการศึกษาพบว่า หุ้นสามัญกลุ่ม SETCLMV สัมประสิทธิ์เบต้า (gif.latex?\beta) น้อยกว่า 1 (gif.latex?\beta< 1) มี 15 หุ้น มีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (gif.latex?\beta) เท่ากับ 1 (gif.latex?\beta= 1) มี 1 หุ้น และมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (gif.latex?\beta) มากกว่า 1 (gif.latex?\beta> 1) มี 31 หุ้น โดยมีหุ้นสามัญ จำนวน 29 หุ้น ได้แก่ AJ, BBL, BCH, BDMS, BJC, CPF, DRT, INTUCH, KSL, MEGA, RATCH,  SCC, TASCO, TU, BCP, CBG, BH, CK, EGCO, GPSC, KBANK, KKP, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, RCL, SCCC, และTOP มีอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นนี้ และมีหุ้นสามัญ จำนวน 18 หุ้น ได้แก่ AMATA, BANPU, BCPG, BPP, CKP, GLOBAL, GUNKUL, ICHI, IRPC, MAJOR, SAMART, SPRC, SUPER, THCOM, TK, TSTH, TWPC และ VNG มีอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์สูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued) นักลงทุนยังไม่ควรลงทุนในหุ้นนี้

References

กัณฐ์มณี สุริยสุภาพงศ์. (2563). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM). วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 3(2), 114-124.

กุลภาค กิตติธามาธิป. (2556). การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM). วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน, 1(1), 141-157.

ชินกฤต วงศ์รักษ์. (2562). การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(27), 45-56.

ณัฐธิดา จันทร์ทอง. (2558). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองประเมินราคาหลักทรัพย์ (CAPM) (การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2554). ภาพรวม ตลท. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564 จาก https://www.set.or.th/

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2565). ความเป็นมาและบทบาท. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2565 จาก https://www.set.or.th/th/about/overview/journey

นันทพงษ์ มยุรศักดิ์. (2555). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง การประเมินราคาหุ้นและการจัดพอร์ตการลงทุน ในหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยวิธี CAPM (การศึกษาค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 – 2564. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2565 จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

ไทยรัฐ มันนี่. (2566). 48 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 จากhttps://www.thairath.co.th/money/investment/stocks/2697184

Sharp, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. W. (1995). Investment. New Jersey: Prentice-Hall.

เผยแพร่แล้ว

26-10-2023