การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในทางการตลาดที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • อาทิตยา ลาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • อรรถกร จัตุกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เอกพล แสงศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสำคัญ:

สภาพแวดล้อมภายในทางการตลาด, ความได้เปรียบในการแข่งขัน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในทางการตลาดที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และเพื่อนำผลการจัดโครงการบริการชุมชนในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 150 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี ระดับประถมศึกษา ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 3-5 ปี อาชีพเกษตรกร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในทางการตลาด พบว่า ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านระยะเวลาที่ให้บริการ และด้านผู้นำทางต้นทุน โดยรวมในระดับมาก

References

กรมพัฒนาชุมชน. (2564). จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านสูงเนิน. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2566 จาก https://district.cdd.go.th/krasang/wp-content/uploads/sites.

ชลนิภัทร์ ปทุมมา. (2553). กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย: กรณีศึกษา บริษัทเมืองไทย ประกันภัยจำกัด (มหาชน) (การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ดาริกา เสาร่ม, สุรพล เสาร่ม, อุเทน ประเสริฐสังข์ และสุธนา ธัญญขันธ์. (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ. มหาสารคาม: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ภานุมาศ พรมชาติ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านไม้ยางพาราของ บริษัท ดำเนินคาร์บอน จำกัด จังหวัดราชบุรี. Veridian E-Journal Silpakorn University, 10(2), 709-734.

วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ. (2557). การจัดการเชิงกลยุทธ์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนันท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Silpakorn University, 11(1), 2148-2167.

ศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ. (2558). คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุธีรา อะทะวงษา. (2556). คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก. (2559). แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562. บุรีรัมย์: งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.

เผยแพร่แล้ว

02-01-2024