การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ชลิตา เจริญเนตร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • อนงค์ ทองเรือง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำสำคัญ:

สื่อการสอน , การเรียนรู้ด้วยตนเอง , คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลักการตลาดออนไลน์ เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย วัดผลและประเมินผลความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย ทดลองโดยใช้แบบสอบถามรายบุคคลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 45 คน ก่อนศึกษาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 22 คน และผ่านการประเมิน จำนวน 23 คน หลังศึกษาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนผ่านการประเมิน จำนวน 45 คน เมื่อวัดจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยผลการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 19.50 และผลการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 30.29 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย ที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 โดยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87

References

กุลกันยา ศรีสุข, และปรีชา ปาโนรัมย์. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านกระบวนการจัดการขยะของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอ เมืองบุรีรัมย์. วารสารสหวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2(1), 55-64.

ชุติมา ประมวลสุข, วรางคณา บุญญาพัฒนาพงศ์, และชวัลรัตน์ เทพริน. (2564). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft. ใน วารสารวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Multidisciplinary Integration for Local Development. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

ณัฐฐินันท์ กังแฮ, กุสุมา ใจสบาย และกรวรรณ สืบสม. (2560). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 9(24), 1-10.

ณัฐพันธุ์ ยกทอง และกรเอก กาญจนาโภคิน. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการตลาดออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกสถาบันติวกฎหมายในประเทศไทย. วารสารรัชต์ภาคย์, 15(42), 318-329.

ธนพงษ์ ไชยลาโภ, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์, และปริญญ์ โสภา. (2559). การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง : การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดีย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 4(2), 134-143.

วิศนันท์ อุปรมัย และอภิรดี สราญรมย์. (2563). การตลาดออนไลน์เพื่อการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดนนทบุรี. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 33(2), 35-51.

วีระนันท์ คำนึงวุฒิ และอัญชนา กลิ่นเทียน. (2562). การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 7(2), 32-45.

ศิระเศรษฐ์ โสภาศร, ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, และศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. (2564). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านแก้งสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(11), 442-458.

สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ, ฉารีฝ๊ะ พงค์หลง, และจิตรพงษ์ เจริญจิตร. (2564). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 The 12th Hatyai National and International Conference. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

เผยแพร่แล้ว

28-06-2023